Ziekte

Ik ben ziek! Mag ik naar Okido komen? Kinderdagopvang Okido hanteert een beleid zieke kinderen. Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer een kind precies ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Hierbij worden de richtlijnen van de GGD gevolgd. Wanneer een kind ziek word tijdens opvanguren nemen wij contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen.

Onder ziek zijn verstaan wij:

  • Het kind voelt zich niet lekker, dat wil zeggen: huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over.
  • Het kind heeft een temperatuur van 38 graden of hoger.
  • Het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het gebracht word besmettelijk is.
  • Het kind kan niet deelnemen aan activiteiten.
  • Het kind heeft extra zorg/aandacht nodig vanwege het ziek zijn.

Medicijnen
Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn vragen wij de ouders het ‘formulier gebruik geneesmiddelen’ in te vullen en toestemming te geven.
Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op het kinderdagverblijf zullen de ouders hun ‘zeggenschap’ over deze toediening over willen dragen aan de pedagogisch medewerksters.

Als ouders medicijnen bij hebben om toe te dienen tijdens opvang uren dan vullen zij hiervoor een formulier voor in om op deze manier toestemming te geven.

Bekijk hier ons protocol Geneesmiddelen en medicijnverstrekking. (Download)

Meldingsplicht besmettelijke ziekten
Vanaf 1999 zijn kinderdagverblijven volgens de infectieziektewet verplicht de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal, met name genoemde gezondheidsklachten (maagdarmproblemen, braken en/of diarree, geelzucht, schurft, huiduitslag of andere ernstige aandoeningen van infectueuze aard) onder kinderen of begeleidend personeel. U, als ouder /verzorger bent verplicht om aan de groepsleiding door te geven dat uw kind ziek is en welke ziekteverschijnselen uw kind heeft.

Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst op het kinderdagverblijf wordt dat kenbaar gemaakt via een briefje die opgehangen wordt in het kinderdagverblijf.

Hygiëne / veiligheid / huisvestiging
Kinderdagopvang Okido is een erkende opvang voor uw kind. Wij staan geregistreerd in het landelijke register voor kinderdagverblijven onder LRK nummers: 157060834 (kinderdagverblijf) en 290913603( buitenschoolse opvang) Bij de kamer van koophandel zijn wij geregistreerd onder nummer 34747907

Kinderopvang Okido is verantwoordelijk om jaarlijks controle veiligheid en gezondheid.
Wij voldoen in alle opzichten aan de eisen van de gemeentelijke verordening en heeft een vergunning van de Gemeente Oss. Er wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op veiligheid, pedagogisch beleid, protocollen en hygiëne.